Οnce PAOK, always PAOK # PAOK AGAINST ALL

ΠΑΟΚ Gallery...

Παρασκευή, 3 Αυγούστου 2012

O ΠΑΟΚ στο Πατριαρχείο των Ιεροσολύμων και συνάντηση με τον Πατριάρχη Θεόφιλο τον Γ'Βιογραφικό Σημείωμα του Πατριάρχου Ιεροσολύμων....
Η Αυτού Θειοτάτη Μακαριότης, ο Πατριάρχης τής Αγίας Πόλεως Ιερουσαλήμ καί πάσης Παλαιστί­νης κ.κ. Θεόφιλος Γ΄ (κατά κόσμον Ηλίας Γιαν­νόπουλος τού Παναγιώτου καί τής Τρισευγένης) εγεννήθη εν Γαργαλιάνοις Νομού Τριφυλίας - Μεσσηνίας εν έτει 1952.

Εις Ιεροσόλυμα αφίκετο κατ᾽ Ιούλιον τού έτους 1964 καί προ­σελήφθη εν τή Πατριαρχική Σχολή, εξ ής απεφοίτησε τώ 1970.

Τή 28-06-1970 εκάρη Μοναχός υπό τού αειμνήστου Πατριάρχου Ιεροσολύμων Βενεδίκτου εν τή Μεγάλη Αιθούση τών Πατριαρχείων μετονομασθείς Θεόφιλος.

Τή 01-07-1970 Συνοδική αποφάσει εχειροτονήθη Διάκονος επί τού Φρικτού Γολγοθά υπό τού Ιερωτάτου Αρχιεπισκόπου Ιορδάνου κ. Βασιλείου καί διωρίσθη Διάκονος εν τώ Ναώ τής Αναστάσεως.

Αργότερον προσελήφθη παρά τώ Μακαριωτάτω ως Διάκονος αυτού. Τή 1η Ιουλίου 1975 εχειροτονήθη Πρεσβύτερος υπό τού Ιερωτάτου Αρχιεπισκόπου Ιεραπόλεως Διοδώρου εν τώ Φρικτώ Γολγοθά.

Συνοδική αποφάσει (27-02-1975) απεστάλη εις Αθήνας δι᾽ ανωτέρας σπουδάς εν τή Θεολογική Σχολή.

Τή 21-02-1978 απενεμήθη αυτώ τό οφφίκιον τού Αρχιμανδρίτου. Αποπερατώσας τάς σπουδάς αυτού, επανήλθεν αισίως, διορισθείς Γραμματεύς εν τή Αρχιγραμματεία,

Καθηγητής εν τή Πατριαρχική Σχολή καί Επιστάτης τής Ιεράς Μονής τού Αγίου Χαραλάμπους (12-10-1979).

Τή 02-05-1981 διωρί­σθη μέλος τής εποπτευούσης Επιτροπής τού περιοδικού «Νέα Σιών». Τή 22-12-1981 απεστάλη εις τό Πανεπιστήμιον τού Durham Αγγλίας διά μεταπτυχιακάς σπουδάς.

Περατώ­σας αυτάς επιτυχώς επέστρεψεν αισίως καί αμέσως διωρί­σθη Γραμματεύς τής Αγίας καί Ιεράς Συνόδου (12-08-1986), Κεντρική Επιτροπή τού Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών καί συμμετέσχεν εις τήν Ζ΄ Γενικήν Συνέλευσιν τού Π.Σ.Ε. έτους 1996 υπηρέτησεν ως Ηγούμενος εν Κανά.

Τώ 1997 διωρίσθη μέλος τής Επιτροπής Δικαστηρίων καί τώ αυτώ έτει Qatar. Τή 27-09-2000 διωρίσθη Μέλος τής Αγίας καί Ιεράς Συνόδου. Τόν Σεπτέμβριον τού 2001 διωρίσθη Πατριαρχικός Επίτροπος εν Μόσχα. Τον Ιούλιο του 2003 διορίζεται καί αύθις Υπεύθυνος εν Qatar.

Τή 08-06-2004 διορίζεται μέλος τού Εκκλησιαστικού Δικαστηρίου καί τόν Σεπτέμβριον τού ιδίου έτους, ως Γέρων Σκευοφύλαξ τού Πανιέρου Ναού τής Αναστάσεως.

Τή 14-02-2005 εξελέγη καί εχειροτονήθη εις Αρχιεπίσκοπον Θαβωρίου. Τή 9/22-08-2005, παμψηφεί καί ομοφώνω γνώμη τής Αγίας καί Ιεράς Συνόδου, εξελέγη εις Πατριάρχην τού Παλαιφάτου καί Πρεσβυγενούς Πατριαρχείου τών Ιεροσολύμων.

Τή 9/22-11-2005 εγένετο η τελετή τής ενθρονίσεως αυτού εν τώ Καθολικώ τού Πανιέρου Ναού τής Αναστάσεως, παρουσία τών Εκπροσώπων απασών τών Ορθοδόξων Εκκλησιών, ως καί τών Εκπροσώπων τών Κυβερνήσεων Ιορδανίας καί τής Παλαιστινιακής Αρχής, του ­­­ιδίου τού Προέδρου τής Δημοκρατίας τής Ελλάδος κ. Κ. Πα­πούλια και του Εκπροσώπου του Εμίρη του Qatar.
      
Μετά την ενθρόνισιν Αυτού, η Α.Θ.  Μακαριότης ο κ.κ. Θεόφιλος  Γ', πέραν της εις  άπαντας τους τομείς ενεργού δράσεως Αυτού υπέρ της αποκαταστάσεως της ομαλής λειτουργίας  του Πατριαρχείου  και της προόδου  αυτής, υπέρ της πνευματικής ζωής του Χριστιανικού Ποιμνίου και της ευσταθείας των Πανάγιων  Προσκυνημάτων, εμερίμνησε  και δια την αναβάθμισιν της συμμετοχής της Εκκλησίας των Ιεροσολύμων εις τα διορθόδοξα  και διομολογιακά δρώμενα, προς διαφύλαξιν αντιστοίχως της εκκλησιαστικής τάξεως  κατά του ιερούς της Εκκλησίας Κανόνας και ενίσχυσιν  διεθνώς των δικαίων και του ρόλου της Εκκήσίας  Ιεροσολύμων.

Ούτω, συμμετέσχεν εις την ασχοληθείσαν μετά της διαδοχής του Θρόνου της Εκκλήσιας Κύπρου Διηυρυμένην Σύνοδον τον Μάιον του 2006 εν Σαμπεζύ της Γενεύης, μετέβη δε τον αυτόν μήνα προς Ειρηνικήν Επίσκεψιν εις το Πρωτόθρονον Οικουμενικών Πατριαρχείον Κωνσταντινουπόλεως. Επαναπροσδιώρισεν, επίσης, και δή δια της προσωπικής  Αυτού  παρουσίας, την συμμετοχήν των Ιεροσολύμων εις το «Παγκόσμιον Συμβούλιον των Εκκλησιών» και το «Συμβούλιον Εκκλησιών Μέσης Ανατολής».

Τον Οκτώβριον του 2007, προσκεκλημένος  της Κυβερνήσεως  των Η.Π.Α. συμμετέσχεν εις τας εν Washington D.C. εργασίας του «Council of Religious Institutions of the Holy Land», συγκληθείσας επί τω σκοπώ της προωθήσεως της πολιτικής ειρηνευτικής διαδιακασίας εις την Αγίαν Γην. Μεταξύ  πολλών άλλων, εμερίμνησε δια την εκπόνησιν εγκρίτων ιστορικών μελετών και μεταφράσεων επι της Ιστορίας της Εκκλησίας των Ιεροσολύμων, έλαβε δε μέρος ως προσκεκλημένος εισηγητής  εις τα επιστημονικά και άλλα συνέδρια εν Ιεροσολύμοις και Ελλάδι.

Το μήνα Σεπτέμβριον του έτους 2008, προσκεκλημένος του Ευρωπαικού Κοινοβουλίου ο Μακαριώτατος κ. Θεόφιλος μετέβη εις Βρυξέλλας, ένθα κατέστησε  τας προοπτικάς και τα προβλήματα της εν τη Αγία Γή  Εκκλησίας, γνώστα εις τους αξιωματούχους της Ευρωπαικής Κοινότητας και της Ευρωπαικής Επιτροπής. Τον Οκτώβριον έλαβε μέρος εις την συνελθούσαν Σύνοδον των Προκαθήμενων  της Ορθοδόξου Εκκλησίας εις το Οικουμενικών Πατριαρχέιον Κωνσταντινουπόλεως.
Περισσότερα για το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων στο jerusalem-patriarchate.info/  

Δεν υπάρχουν σχόλια :

ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΗ PAOK-26

Συνολικές προβολές PAOK-26