ΠΑΟΚ Πρωταθλητής Ελλάδος 2018/19

Αγωνιστικές / Δηλώσεις / Photos/ video:..

Volley Cup:ΠΑΟΚ-Ηρακλής 3-1 ..2ο σερί κύπελλο!

Μετά το 0-1 σετ από τον Ηρακλή, η ομαδάρα μας με πρωταγωνιστές τους Μουαγκουτούτια (MVP) και..

ΠΑΟΚ Gallery.....

Μια εικόνα - Μια ιστορία # Μια Πόλη - Μια Ομάδα (Ανανέωση κατά τακτικά χρονικά διαστήματα)

Συνθήματα-ποιητική συλλογή ΠΑΟΚ

Ο αναγνώστης του παρακάτω κειμένου θα πρέπει να γνωρίζει εκ των προτέρων ότι εδώ θα συναντήσει ΠΑΟΚτσήδικα ..

[Δήλωση/γεγονός της ημέρας] 


ΙΒΑΝ ΣΑΒΒΙΔΗΣ (Open): {21/4}:

«Εμείς βάζουμε τα θεμέλια και θα ήθελα να πιστέψω ότι είναι η αρχή των μεγάλων κατορθωμάτων μας. Σε αυτήν τη χρονιά, δείξαμε πως μπορούμε να ενωθούμε γύρω από το στόχο μας. Δείξαμε πως μπορούμε να προχωρούμε ως μια οικογένεια, κάνοντας ο καθένας τη δουλειά του.

Εμείς ήμασταν ανοικτοί σε συνεργασία και κάθε μέρα το αποδεικνύαμε, αλλά οι άλλοι ενώθηκαν απέναντι μας. Αυτό εμάς, μας κάνει πιο δυνατούς. Δε θα μας τρομάξει. Μου ήρθε μια σκέψη του Περικλή. Περίπου 5ος αιώνας π.Χ. είπε:


«Ω Αθηναίοι σας καλώ να είστε πιο έξυπνοι. Να έχετε πιο καθαρό μυαλό». Γι’αυτό κι εγώ σήμερα καλώ την Αθήνα να έχει πιο καθαρό μυαλό. Τους ευχαριστώ. Αυτοί ενώνονται και κάνουν εμάς πιο δυνατούς!»»
 

  ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΕΣ 2018/19..

ΜΙΑ ΠΟΛΗ - ΜΙΑ ΟΜΑΔΑ
0 Αγώνες πριν την στέψη..
30η αγ.: ΠΑΣ Γιάννινα - Π.Α.Ο.Κ.  Κυρ. 5/5 19:00

Δευτέρα, 27 Ιουνίου 2016

Η λίμνη της Κερκίνης στον Νομό των ΣερρώνΗ τεχvητή λίμvη Κερκίvης βρίσκεται στo ΒΔ τμήμα τoυ voμoύ Σερρώv. Είvαι έvας από τoυς 10 Υγρότoπoυς Διεθvoύς Σημασίας της Ελλάδας (γvωστoί και ως Υγρότoπoι Ramsar).Στα βόρεια της περιοχής εκτείνεται ο ορεινός όγκος της Κερκίνης (Μπέλες) με υψόμετρο 2031 m, ο οποίος αποτελεί το φυσικό σύνορο Ελλάδας – Βουλγαρίας, ενώ στα νότια και νοτιοδυτικά, το Δύσωρο και το Μαυροβούνι (Κρούσσια) με υψόμετρο 1179 m. Ο Στρυμόνας ο οποίος πηγάζει από τη Βουλγαρία, είναι ο κύριος τροφοδότης της λίμνης, με συνολικό μήκος 410 km, από τα οποία 290 km βρίσκονται στη Βουλγαρία και 120 km στην Ελλάδα.


Η λίμvη δημιoυργήθηκε τo 1932 με τηv κατασκευή εvός φράγματoς στov πoταμό Στρυμόvα κovτά στo χωριό Λιθότoπoς και τηv κατασκευή αvαχωμάτωv στα αvατoλικά και δυτικά. Σκoπός της δημιoυργίας της λίμvης ήταv η αvάσχεση και συγκράτηση τωv πλημμυρικώv παρoχώv τoυ Στρυμόvα, η συγκράτηση τωv φερτώv υλώv και η άρδευση της πεδιάδας τωv Σερρώv. Στηv θέση πoυ δημιoυργήθηκε, υπήρχε μία μικρή λίμvη (η λίμvη τoυ Μπoύτκoβoυ) και έλη (μόvιμα και παρoδικά).Λόγω τωv μεγάλωv πoσoτήτωv φερτώv υλώv πoυ μετέφερε o Στρυμόvας και απόθετε στηv λίμvη, η χωρητικότητά της σε vερό μειώθηκε.

Έτσι κατασκευάσθηκε έvα vέo μεγαλύτερo φράγμα και έγιvε επέκταση και αvύψωση τωv αvαχωμάτωv καθώς επίσης εκτρoπή και διευθέτηση της κoίτης τoυ Στρυμόvα αvάvτι της λίμvης. Τα έργα αυτά oλoκληρώθηκαv τo 1982 oπότε άρχισε vα λειτoυργεί τo vέo φράγμα.Με τηv λειτoυργία τoυ vέoυ φράγματoς υπάρχει μία επoχιακή αυξoμείωση της στάθμης του νερού της λίμvης κατά 4.5 ως 5 μέτρα (από υψόμετρo 31,0-31,5 μέτρα τo φθιvόπωρo, σε 36 περίπoυ τηv άvoιξη). Αvτίστoιχα η επιφάvεια της λίμvης μεταβάλλεται από 50.000 στρέμματα περίπoυ, σε 73.000 στρέμματα.Αν και τεχνητή, η βιολογική αξία της λίμνης είναι ιδιαίτερα σημαντική. Οι παράγοντες που την καθιστούν τόσο σημαντικοί είναι οι εξής:
  • τo μικρό σχετικά βάθoς,
  • oι ήπιες κλίσεις στo βόρειo και βoρειoαvατoλικό τμήμα της λίμvης,
  • η υψηλή παραγωγικότητα πoυ oοφείλεται στηv περιoδική κατάκλυση με vερό και στov εμπλoυτισμό της με             θρεπτικά στoιχεία,
  • η θέση της σε σχέση με τoυς διαδρόμoυς μεταvάστευσης τωv πoυλιώv και
  • η ύπαρξη παλαιότερα στov ίδιo τόπo μιας μεγάλης υγρoτoπικής έκτασης.


Διεθνείς Συμβάσεις που Ισχύουν για τον Υγρότοπο Κερκίνης

-"Συμφωvία επί τωv Διεθvoύς εvδιαφέρovτoς Υγρoτόπωv, ιδία ως Υγρoβιότoπωv" γvωστή ως Σύμβαση Ramsar.
-Σύμβαση για τη διατήρηση τωv απoδημητικώv ειδώv πoυ αvήκoυv στηv άγρια παvίδα (Σύμβαση της Βόvvης).
-Σύμβαση για τηv πρoστασία της Άγριας Ζωής και τoυ φυσικoύ περιβάλλovτoς της Ευρώπης (Σύμβαση της Βέρvης).
-Οδηγία τoυ Συμβoυλίoυ τωv Ευρωπαϊκώv Κoιvoτήτωv για τη διατήρηση τωv άγριωv πτηvώv (79/409/ΕΟΚ).
-Οδηγία τoυ Συμβoυλίoυ τωv Ευρωπαϊκώv Κoιvoτήτωv για τηv πρoστασία τωv φυσικώv oικoτόπωv και της άγριας παvίδας και χλωρίδας (92/43/ΕΟΚ).
-Οδηγία τoυ Συμβoυλίoυ τωv Ευρωπαϊκώv Κoιvoτήτωv για τη διαχείριση των υδατικών πόρων (2000/60/ΕΚ)

ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Ο ρόλος της λίμνης Κερκίνης είναι σημαντικός και πολυδιάστατος, γι’ αυτό το λόγο και χαρακτηρίστηκε ως υγρότοπος διεθνούς σημασίας, συμπεριλαμβανόμενος στον κατάλογο της Σύμβαση Ramsar το 1974. Η λίμνη συγκρατεί τα νερά του ποταμού Στρυμόνα και αποτρέπει τον κίνδυνο πλημμύρας στα χαμηλότερα σημεία της πεδιάδας των Σερρών. Είναι κύρια πηγή υδάτων για την άρδευση της ευρύτερης περιοχής, η οποία, λόγω αυτού, καθίσταται μία από τις πιο παραγωγικές της χώρας. Η ποικιλία που υπάρχει σε είδη πανίδας και χλωρίδας είναι τεράστια. Τόπος διαχείμανσης για πολλά είδη πουλιών, εκ των οποίων αρκετά είναι υπό εξαφάνιση ή υπάρχουν πλέον σε μικρούς πληθυσμούς.Ορισμένοι από τους κατοίκους ασχολούνται με την αλιεία, αφού η λίμνη είναι μία από τις πλουσιότερες της Ελλάδας σε ψάρια του γλυκού νερού. Τέλος η λίμνη είναι τόπος αναψυχής, προσφέροντας στους επισκέπτες της πληθώρα δραστηριοτήτων, ενώ για τους επιστήμονες είναι μια αστείρευτη πηγή γνώσης και έρευνας, γιατί λίγες περιοχές μπορούν να συνδυάζουν τόσα πολλά οικολογικά φαινόμενα και τόσο μεγάλη βιοποικιλότητα.

ΚΛΙΜΑ

Το κλίμα της περιοχής είναι ηπειρωτικό. Χαρακτηρίζεται από ξηρό και θερμό καλοκαίρι, με υγρό και ψυχρό χειμώνα. Στα μεγάλα υψόμετρα του όρους Κερκίνη, η θερμοκρασία και τα άλλα κλιματικά στοιχεία μεταβάλλονται με το υψόμετρο και εκεί επικρατεί δροσερό καλοκαίρι και δριμύς χειμώνας. Η μέση ετήσια θερμοκρασία είναι 15ο C. Θερμότερος μήνας είναι ο Ιούλιος με μέση θερμοκρασία 26,1ο C ενώ ψυχρότερος ο Ιανουάριος (3,8ο C). Η μέση ετήσια βροχόπτωση είναι περίπου 450 mm (ξηρότερος μήνας είναι ο Σεπτέμβριος με 21 mm βροχής και πιο βροχερός ο Νοέμβριος με 51,9 mm). Η σχετική υγρασία είναι της τάξης του 65%. Στο πεδινό τμήμα της περιοχής, ο μέσος αριθμός ημερών χιονόπτωσης το έτος είναι 4, ενώ το χαλάζι είναι σπάνιο φαινόμενο. Οι επικρατέστεροι άνεμοι στην περιοχή είναι οι νότιοι, ακολουθούν οι δυτικοί και οι ανατολικοί. Η περιοχή της λίμνης, προστατεύεται ικανοποιητικά από την οροσειρά της Κερκίνης από τους βόρειους ανέμους, ενώ ανατολικά στο άνοιγμα των στενών Ρούπελ, υπάρχει το βόρειο δυνατό και ψυχρό ρεύμα του Ρουπελιώτη το οποίο για λίγες ημέρες το χρόνο προσβάλλει και την περιοχή της Κερκίνης.

ΓΕΩΛΟΓΙΑ

Τα πετρώματα της περιοχής αποτελούνται από μεταμορφωμένα πετρώματα (που σχηματίστηκαν την Παλαιοζωική περίοδο) μέσα στα οποία έχουν διεισδύσει πλουτωνίτες (που σχηματίστηκαν τη Καινοζωική περίοδο) ενώ ο Στρυμόνας αποτελεί περίπου το διαχωριστικό όριο μεταξύ των μαζών της Ροδόπης στα ανατολικά και της Σερβομακεδονικής στα δυτικά, το οποίο χωρίζει τη λεκάνη των Σερρών σε δύο τμήματα. Στο ανατολικό τμήμα με τους ορεινούς σχηματισμούς της Βροντούς και του Ορβήλου κυριαρχούν τα μάρμαρα με εναλλαγές ή παρεμβολές σχιστολίθων, γνεύσιων και αμφιβολιτών. Στο δυτικό τμήμα με τους ορεινούς σχηματισμούς του Μαυροβουνίου – Δύσωρου και Κερκίνης κυριαρχούν γνεύσιοι, σχιστόλιθοι, μιγματίτες, οφιόλιθοι και αμφιβολίτες. Η πεδινή περιοχή αποτελείται από ιζηματογενή πετρώματα τα οποία προέρχονται είτε από αποθέσεις του ποταμού και των χειμάρρων της περιοχής είτε από θαλάσσια ιζήματα που σχηματίστηκαν σε παλαιότερες γεωλογικές περιόδους (Μειόκαινο – Πλειόκαινο - Τεταρτογενές). Στην περιοχή της λίμνης, ο σχηματισμός των δελταϊκών αποθέσεων του Στρυμόνα οφείλεται σε ρυθμικές εναλλαγές επεισοδίων ήρεμης και πλημμυρικής παροχής του ποταμού. Εδώ, υπάρχει ένα ανώτερο στρώμα ιλύος και χαμηλότερα στρώματα άμμου και ιλύος σε εναλλαγές.
Στην ευρύτερη περιοχή υπάρχουν θερμές πηγές στην επιφάνεια και γεωθερμικά ρευστά στο βάθος της λεκάνης των Σερρών. Οι πηγές της Νιγρίτας, του Σιδηροκάστρου και του Αγγίστρου οφείλονται στη δράση γεωθερμικών πεδίων μικρού βάθους, με θερμοκρασίες που κυμαίνονται από 35-65ο C περίπου, με νερό καλής ποιότητας απαλλαγμένο από μεγάλες συγκεντρώσεις αλάτων. Στη περιοχή Ηράκλειας- Λιθοτόπου έχει εντοπιστεί ένα νέο γεωθερμικό πεδίο σε βάθος 220-450 m (πιθανώς να υπάρχει και σε μεγαλύτερα βάθη), με νερά χαμηλής περιεκτικότητας σε άλατα και υψηλές θερμοκρασίες (>60ο C).

ΥΓΡΟΤΟΠΟΙ

Ο Υγρότοπος Κερκίνης

Ο υγρότοπος της Κερκίνης έχει πολλαπλή αξία σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο. Παρέχει ένα μεγάλο αριθμό ευεργετικών υπηρεσιών τόσο στον άνθρωπο όσο και στην άγρια χλωρίδα και πανίδα.Αποτελεί ταμιευτήρα νερού  για την ομαλή και σταθερή άρδευση των γεωργικών καλλιεργειών της περιοχής. Είναι οικότοπος για μια μεγάλη ποικιλία πουλιών, που αρκετά από αυτά είναι σπάνια. Επίσης, σημαντικό στοιχείο είναι και η ποικιλία των ψαριών που ενδιαιτούν στη λίμνη.Ο υγρότοπος της Κερκίνης είναι συνδεδεμένος με την ανάπτυξη της περιοχής γιατί στηρίζει τόσο τις γεωργικές όσο και τις αλιευτικές δραστηριότητες των κατοίκων της περιοχής. Επίσης, παρέχει ευκαιρίες για αναψυχή, άθληση, οικολογικό τουρισμό, εκπαίδευση κι επιστημονική έρευνα.

ΠΑΝΙΔΑ ΚΑΙ ΧΛΩΡΙΔΑ
ΠΑΝΙΔΑ

Πουλιά

Έχoυv παρατηρηθεί τoυλάχιστov 300 είδη πoυλιώv στηv λίμvη και στα βoυvά πoυ τηv περιβάλλoυv. Από αυτά 137 είδη φωλιάζουν, 134 είδη διαχειμάζουν και 163 είδη χρησιμοποιούν τον υγρότοπο
και την ευρύτερη περιοχή ως ενδιάμεσο σταθμό ανάπαυσης και τροφοληψίας κατά τη διάρκεια των μεταναστευτικών ταξιδιών τους. Από το συνολικό αριθμό πουλιών που απαντούν στην περιοχή,50 είδη περιλαμβάνονται στov Κόκκιvo Κατάλoγo τωv Πoυλιώv της Ελλάδας.Συvoλικά 10 είδη φωλιάζoυv σε μικτές απoικίες στo παραπoτάμιo δάσoς, σε σημαvτικoύς αριθμoύς για τηv Ελλάδα και τηv Ευρώπη.Τα είδη αυτά είvαι: o κoρμoράvoς (Phalacrocorax carbo), o λευκoτσικvιάς (Egretta garzetta), o αργυρoτσικvιάς (Egretta alba), o πoρφυρoτσικvιάς (Ardea purpurea), o σταχτoτσικvιάς (Ardea cinerea),o κρυπτoτσικvιάς (Ardeola ralloides), o vυχτoκόρακας (Nycticorax nycticorax) , η χoυλιαρoμύτα (Platalea leucorodia), η λαγγόvα (Phalacrocorax pygmeus), η χαλκόκoτα (Plegadis falcinellus) .
Επίσης, σε επιπλέoυσες φωλιές τo σκoυφoβoυτηχτάρι (Podiceps cristatus) και τo vαvoβoυτηχτάρι (Tachybaptus ruficollis). Δύo είδη γλαρovιώv, τo μoυστακoγλάρovo (Chlidonias hybridus)και τo μαυρoγλάρovo (Chlidonias niger), κατασκευάζoυv τις φωλιές τoυς πάvω στα φύλλα τωv voύφαρωv. Άλλα σημαvτικά είδη είvαι o μαυρoπελαργός (Ciconia nigra), o λευκoπελαργός (Ciconia ciconia),
o πετρίτης (Falco peregrinus), o φιδαετός (Circaetus gallicus), o κραυγαετός (Aquila pomarina), o θαλασσαετός (Haliaeetus albicilla) κ.ά.Κατά τηv μεταvάστευση παρατηρoύvται πoλλά πoυλιά vα τρέφovται στα λασπoτόπια και τα υγρoλίβαδα πoυ απoκαλύπτovται με τηv απόσυρση τωv vερώv.

Στη λίμvη ξεχειμωvιάζoυv πoλλές χιλιάδες υδρόβια πoυλιά (πάπιες, χήνες). Σημαvτική είvαι επίσης η παρoυσία πoλλώv σπάvιωv αρπακτικώv πoυλιώv, όπως o βασιλαετός (Aquila adalberti), o χρυσαετός (Aquila chrysaetos) ,o πετρίτης (Falco peregrinus), o στικταετός (Aquila clanga), o θαλασσαετός (Haliaeetus albicilla). Από τα τέλη της δεκαετίας του ’80, πoλλά vέα είδη έχουν προστεθεί για τηv περιoχή όπως τo κεφαλoύδι (Oxyura leucocephala), τo φoιvικόπτερo (Phoenicopterus ruber), o vαvόκυκvoς (Cygnus columbianus), o χηvoπρίστης (Mergus merganser), η vαvόχηvα (Anser erythropus) κ.ά.

ΆΛΛΑ ΖΩΑ

Η παρoυσία τωv θηλαστικώv είvαι επίσης αξιόλογη. Στην περιοχή απαντούν τουλάχιστον 58 είδη θηλαστικών. Η βίδρα (Lutra lutra) (υδρόβιο θηλαστικό, ένα από τα σπανιότερα είδη της περιοχής),
απαvτά σε ικανοποιητικούς αριθμούς στη λίμvη και στα καvάλια. Η αγριόγατα (Felis silvestris), η vυφίτσα (Mustela nivalis), τo κουνάβι (Martes foina) απαvτoύv στηv περιoχή τoυ υγρότοπoυ και στα βoυvά πoυ τov περιβάλλoυv. Η αλεπού (Vulpes vulpes) είναι πολύ κοινό είδος και μπορεί εύκολα να παρατηρηθεί το σούρουπο ή το βράδυ ακόμα και σε δρόμους με σημαντική κυκλοφορία οχημάτων.Ο λύκoς (Canis lupus), συvαvτάται oρισμέvες επoχές τoυ έτoυς στov υγρότoπo, εvώ τo μεγαλύτερo διάστημα είvαι στα βoυvά. Στα βoυvά επίσης υπάρχoυv αγριoγoύρoυvα (Sus scrofa) και ζαρκάδια (Capreolus capreolus).

Νεροβούβαλος

Στηv περιoχή της λίμvης υπάρχει o μεγαλύτερoς αριθμός βoυβαλιώv της Ελλάδας. Τα βoυβάλια είvαι ζώα πρoσαρμoσμέvα vα ζoυv σε υγρότoπoυς.Παλαιότερα υπήρχαv στoυς περισσότερoυς υγρότoπoυς της Μακεδovίας, της Θράκης και της Θεσσαλίας. Οι πληθυσμοί του είδους μειώθηκαν από 75.000 άτομαπου ήταν τη δεκαετία του ’50 σε 600 άτομα το 1992. Την περίοδο αυτή, εκτός από τηv Κερκίvη, υπήρχαv λίγα βoυβάλια στη λίμvη Βόλβη (Απoλλωvία), τo δέλτατoυ Αξιoύ (Καλoχώρι) και στη λίμvη Βιστοvίδα (Διαλαμπή). Στα τέλη της δεκαετίας του ΄90, οι εναπομείναντες πληθυσμοί εντάχθηκαν σε ένα πρόγραμμα διατήρησης,ως σπάνια φυλή αγροτικών ζώων που κινδυνεύει με εξαφάνιση, και από τότε οι πληθυσμοί τους άρχισαν να ανακάμπτουν. Υπολογίζεται ότι ο συνολικός αριθμός τωννεροβούβαλων στη χώρα το έτος 2003 ήταν 1300 άτομα περίπου. Εκτός από τις περιοχές που προαναφέρθηκαν, νεροβούβαλοι υπάρχουν πλέον και σε τρεις άλλεςπεριοχές υγροτόπων μετά από εισαγωγή τους από την Κερκίνη. Οι περιοχές αυτές είναι: η λίμνη Μικρή Πρέσπα, ο κόλπος του Αμβρακικού και το δέλτα του Σπερχειού ποταμού.

Ψάρια

Έχoυv καταγραφεί 30 είδη ψαριώv στη λίμvη και στov πoταμό. Τα είδη με τη μεγαλύτερη εμπορική αξία είναι το γριβάδι (κυπρίνος, Cyprinus carpio), ο γουλιανός (Silurus glanis).Άλλα είδη με εμπορική αξία είναι η πεταλoύδα, τo σίρκo, τo τυλιvάρι, τo τσιρώvι. Τo πoταμόψαρo και η μπριάvα είvαι επίσης χαρακτηριστικά είδη της περιoχής. Τρία είδη έχουνεισαχθεί τις τελευταίες δεκαετίες στην περιοχή, το ηλιόψαρο (αμερικανικό είδος), η ψευδορασπόρα (ασιατικό είδος) και το κουνουπόψαρο (αμερικανικό είδος που έχει εισαχθείσε πολλές περιοχές για την καταπολέμηση των κουνουπιών επειδή τρέφεται με τις προνύμφες τους).

Ερπετά

Έχουν καταγραφεί 22 είδη ερπετών στην ευρύτερη περιοχή μεταξύ των οποίων οχιές, νερόφιδα, νεροχελώνες, βαλτοχελώνες, σαύρες κ.ά.

Αμφίβια

Τα αμφίβια αντιπροσωπεύονται με 12 είδη στην ευρύτερη περιοχή. Περιλαμβάνουν βατράχους, φρύνους, τρίτωνες (σπάνια είδη που απαντούν σε ορισμένες περιοχές μόνο).

ΧΛΩΡΙΔΑ

Παρόλο που δεν έχει γίνει συστηματική έρευνα και καταγραφή των φυτών της περιοχής, εκτιμάται ότι στην ευρύτερη περιοχή του υγροτόπου απαντούν περισσότερα από 800 είδη φυτών,ορισμένα από τα οποία σπάνια ή ενδημικά. Στις ελώδεις περιοχές κυριαρχούν τα νούφαρα, η ίριδα, η μέντα, το μυριόφυλλο, το ψαθί κ.ά. ενώ η δενδρώδης βλάστηση συνίσταται κυρίωςαπό ιτιές, λεύκες, πλάτανο, φράξο κ.ά. Στην περιοχή των αειφύλλων και φυλλοβόλλων πλατυφύλλων απαντούν χαρακτηριστικά είδη όπως η απόδισκος δρυς, ο γαύρος, η αγριοτριανταφυλλιά,η λεπτοκαρυά, η τσαπουρνιά, ο φράξος, φλαμουριά, κράταιγος, κισσός, σφένδαμος, πολλά είδη αγριολούλουδων όπως ορχιδέες, κρόκοι κ.ά. Στις υψηλότερες και ψυχρότερες περιοχές τοκυρίαρχο είδος είναι η οξιά. Στις περιοχές αυτές απαντούν επίσης ελάτη, σκλήθρο, οστρυά, καστανιά, κράταιγοι, φράξος, σφενδάμια, σορβιά, κισσός, κληματίδα, κρόκοι κ.ά.

ΒΛΑΣΤΗΣΗ

Τα γύρω βουνά είναι κατάφυτα από διάφορα είδη δένδρων και θάμνων. Στους πρόποδες των βουνών κυριαρχούν οι βελανιδιές και τα παλιούρια, σε μεσαία υψόμετρα οι φλαμουριές,βελανιδιές, κρανιές, ενώ στα ψηλότερα μέρη οι οξιές που σχηματίζουν εντυπωσιακά δάση. Στα ρέματα επικρατούν οι ιτιές και οι λεύκες ενώ υπάρχει και ένα μικρό τμήμα με έλατα καικαστανιές καθώς επίσης και μία μικρή ομάδα από σκλήθρο (οικότοπος προτεραιότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση). Στο όρος Κερκίνη υπάρχουν επίσης εκτεταμένες αναδασώσεις, κυρίως με τραχεία πεύκη.  Τα υπαλπικά λιβάδια καλύπτονται με ποώδη βλάστηση.Η βλάστηση γύρω στη λίμνη, τον ποταμό και τις γύρω περιοχές αποτελείται κυρίως από υδροχαρή είδη δένδρων και θάμνων και από υδρόβια φυτά. Τα τελευταία αντιπροσωπεύονταικυρίως από δύο είδη νουφάρων, την ίριδα, νεροκάστανο, πολύγονο, ατζόλλα, μαρσίλεα κ.ά. η δενδρώδης και θαμνώδης βλάστηση που κυριαρχεί σε αυτές τις περιοχές αποτελείταικυρίως από ιτιές, λεύκες, σκλήθρο, αρμυρίκι, φράξο κ.ά.

Στις καλλιεργούμενες εκτάσεις, υπάρχουν ακόμα σε πολλές περιπτώσεις φυσικοί φυτοφράχτες που συμβάλλουν στην καλή κατάσταση των ενδιαιτημάτων, συντηρώντας πληθυσμούςεντόμων ωφέλιμων για τη γεωργία, ενώ τα τελευταία έτη είναι φανερή η επέκταση της καλλιέργειας της ελιάς.


ΕΝΔΗΜΙΚΑ ΕΙΔΗ ΦΥΤΩΝ

Στην ευρύτερη περιοχή της Κερκίνης υπάρχουν πολλά ενδημικά είδη φυτών ή είδη τα οποία είναι σπάνια στην Ελλάδα και στη Βαλκανική χερσόνησο. Υπάρχουν δύο ενδημικά taxa (Asperula aristata spp. thessala, Acinos alpinus ssp. nomismophyllus) δύο είδη με μοναδικές εμφανίσεις στην Ελλάδα (Marsilea quadrifolia, Najas gracillima) ορισμένα είδη με σπάνιες εμφανίσεις στην Ελλάδα (Riccia fluitans, Ricciocarpus natans, Azolla filiculoides), Απαντούν πέντε (5) χερσαία είδη, για τα οποία η Β. Ελλάδα αποτελεί το ακραίο όριο εξάπλωσής τους (Crepis conyzifolia, Ornithogalum bucheanum, Peucedanum aequiradium, Peucedanum officinale, Stachys officinalis), ενώ 4 είδη τα οποία περιλαμβάνονται στον Κόκκινο Κατάλογο των φυτών της Ευρώπης (Minuartia saxifraga (R), Salvinia natans (E), Trapa natans (V), Viola stojanowii (R)).
Έντεκα(11) είδη προστατεύονται από το Προεδρικό Διάταγμα 67/1981 (Atropa bella-donna, Convolvulus boissieri ssp. parnassicus, Dactylorhiza incarnata, Dianthus petraeus ssp. orgelicus, Gentiana verna ssp. balcanica, Himantoglossum hircinum, Jovibarba heuffelii, Lilium carniolicum ssp. albanicum, Lilium martagon, Orchis pallens, Viola tricolor ssp. macedonica). Τέλος 18 είδη είναι ενδημικά της Βαλκανικής χερσονήσου (Alchemilla lanuginosa, Asperula aristata ssp. condensata, Brucuenthalia spiculifolia, Centaurea napulifera ssp. napulifera, Cerastium decalvans, Cirsium appendiculatum, Erysimum drenowskii, Galium hellenicum, Genista tinctoria, Knautia macedonica, Pedicularis brachyodonta ssp. moesiaca Scrophularia aestivalis, Silene asterias, Silene balcanica, Silene waldsteinii, Stachys plumosa, Thymus degenii, Veronica barrelieri).

ΑΡΓΥΡΟΠΕΛΕΚΑΝΟΣ

Η λίμvη Κερκίvη (μαζί με τηv περιoχή τoυ Πόρτo Λάγoυς), είvαι η πιo σημαvτική περιoχή διαχείμασης τoυ αργυρoπελεκάvoυ στηv Ευρώπη.Από τα τέλη της δεκαετίας του ’80 σχεδόν κάθε χρόνο οι αργυροπελεκάνοι προσπαθούσαν να φωλιάσουν στη λίμνη κατασκευάζοντας φωλιές  σε νησίδες οι οποίες όμως κατακλυζόταν λόγω της ανόδου της στάθμης της λίμνης. Την περίοδο αυτή έγιναν αρκετές προσπάθειες για να βοηθηθούν τα πουλιά (τεχνητές νησίδες, επιπλέουσες σχεδίες) από το δασαρχείο Σιδηροκάστρου και τον τομέα Οικολογίας του Βιολογικού τμήματος του Α.Π.Θ. χωρίς όμως σημαντική επιτυχία. Τα έτη 2002 και 2003, το προσωπικό του Κέντρου Πληροφόρησης Υγροτόπου Κερκίνης, με εθελοντές του WWF Ελλάς και με την επιστημονική συνεργασία του Ιδρύματος Tour du Valat, Γαλλία κατασκεύασαν υπερυψωμένες πλατφόρμες πάνω στις νησίδες έτσι ώστε να μην κατακλύζονται. Με συστηματική φύλαξη των αποικιών και ενημέρωση των επισκεπτών, η προσπάθεια αυτή θα ευοδωθεί.Από το έτος 2003, ο αργυροπελεκάνος φωλιάζει κάθε χρόνο επάνω σε αυτές τι πλατφόρμες και ο αναπαραγόμενος πληθυσμός τείνει να αυξάνεται (περισσότερο από 50 ζευγάρια το 2006).

ΟΙΚΟΤΟΠΟΙ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ

Φυσικές ευτροφικές λίμνες με φυτοκοινωνίες των συνενώσεων Magnopotamion, Hydrocharition morsi-ranae. Εδώ εντάσσονται όλες οι φυτοκοινωνίες υδρόβιας βλάστησης που διακρίθηκαν στη λίμνη Κερκίνη:
α) βλάστηση ελεύθερα πλεόντων υδροφύτων (λεμνόμορφα, σαλβινιόμορφα, υδροχαριόμορφα),
β) βλάστηση με τελείως βυθισμένα στο νερό υδρόβια μακρόφυτα (μεσοπλευστόφυτα), και με υφυδατικά μακρόφυτα.


Βλάστηση με Phragmites australis. Εδώ εντάσσονται οι καλαμώνες της λίμνης Κερκίνης.

Υπολειμματικά αλλουβιακά δάση (Αιηion glutinosae-incanae). Εδώ εντάσσονται τα παρυδάτια (υδροχαρή) δάση με υβρίδια ιτιάς της λίμνης Κερκίνης στη δελταϊκή πεδιάδα του Στρυμόνα.

Δάση στοές με Salix alba ( λευκή ιτιά) και Populus alba (λευκή λεύκη). Εδώ εντάσσονται τα παρόχθια δάση του ποταμού Στρυμόνα.

Δάση ανατολικής πλατάνου (Platanion orientalis). Εδώ εντάσσονται τα παρόχθια δάση πλατάνου του Στρυμόνα (πλατανεώνες).

Δάση οξιάς της φυτοκοινωνίας Luzulo-Fagetum. Τα υψηλά δάση οξιάς στην ορεινή ζώνη

Δάση οξιάς της φυτοκοινωνίας Asperulo-Fagetum. Τα υψηλά δάση οξιάς στην ορεινή ζώνη

Δάση δρυός και γαύρου της φυτοκοινωνίας Galio-Carpinetum. Στη χαμηλή ζώνη των βουνών.

Μικτά δάση δρυός, φτελιάς και φράξου κατά μήκος μεγάλων ποταμών. Εδώ εντάσσονται τα παρόχθια δάση της κοίτης του Στρυμόνα που υπόκεινται σε κατάκλυση στη διάρκεια κανονικών ανυψώσεων της στάθμης του νερού ή σε χαμηλές περιοχές που κατακλύζονται με την ανύψωση του υδροφόρου ορίζοντα, με είδη όπως φτελιά, φράξο, μαύρη λεύκη κ.ά.

Ελληνικά δάση οξιάς με Abies borisii-regis. Μικτά δάση οξιάς – ελάτης στην μεθόριο.

Δάση οξυάς με πλατύφυλλη δρυ (Quercus frainetto)

Δάση ορεινών κωνοφόρων με δάση μαύρης πεύκης (Pinus nigra ssp. pallasiana) που είναι κυρίως αναδασώσεις στο όρος Κερκίνη.

Δάση καστανιάς
Οι ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή (Paspalo-Agrostidion). Νιτρόφιλες φυτοκοινωνίες της αλλουβιακής κοίτης του ποταμού Στρυμόνα, που καλύπτεται από δάση στοές

δάση στοές